Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kako da registrujem firmu (d.o.o.)?

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Šifre djelatnosti kojim se privredno društvo može baviti su regulisane Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

Prilikom registracije d.o.o. potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:

1
Osnivački akt
2
Statut
3
Pisani pristanak članova odbora direktora
4
Administrativne takse
5
Jedinstvena prijava
6
Opciono: Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost
7
Opciono: Prijava za upis u registar akciznih obveznika
8
Nakon registracije...
1
Osnivački akt

Osnivački akt ovjeren u sudu u skladu sa zakonom

  • u slučaju jednočlanog DOO, tipska forma odluke o osnivanju dostupna je OVDJE (Odluka o osnivanju DOO)
  • u slučaju višečlanog DOO, tipska forma ugovora o osnivanju dostupna je OVDJE (Ugovor o osnivanju DOO)


2
Statut

Potrebno je predati i statut privrednog društva. Forme statuta u slučaju jednočlanog ili višečlanog društva dostupne su niže.

3
Pisani pristanak članova odbora direktora

Pisani pristanak članova odbora direktora na njihova imenovanja, ukoliko su imenovani.

4
Administrativne takse

Potrebno je priložiti uplatnice kao dokaze o uplatama sljedećih administrativnih taksi.

  • 10 eura ( žiro račun Uprave prihoda i carina broj 832-3161017-60)
  • 12 eura (žiro račun Službenog lista CG, broj 520-941100-57)
5
Jedinstvena prijava

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

Ukoliko prijavu predaje punomoćnik, onda on popunjava i potpisuje prijavu, a direktor i ovlašćeni zastupnik se potpisuju pod tačkom 10.3 samo u dijelu (saglasan sa imenovanjem)

6
Opciono: Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost

Ukoliko se društvo želi prijaviti za registraciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV - 1, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

7
Opciono: Prijava za upis u registar akciznih obveznika

Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC - P, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

8
Nakon registracije...

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takođe sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom registracije. Dokaz o registraciji je potvrda koju izdaje Poreska uprava.

Nakon prijema potvrde o registraciji preduzeća neophodno je uraditi sljedeće:

  • Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta)
  • Otvaranje računa u Banci
  • Prijava radnika u Upravi prihoda i carina