Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kako registrovati preduzetnika?

Preduzetnik je fizičko lice koje za svoj račun obavlja neku djelatnost radi sticanja profita. Preduzetnik za sve poslove koje preuzima u poslu odgovara cjelokupnom svojom ličnom imovinom. 

U nastavku pogledajte koje sve korake je neophodno preduzeti za registraciju.

1
Kopija lične karte ili ovjerena kopija pasoša
2
Uplata administrativne takse za registraciju
3
Uplata administrativne takse za objavu oglasa
4
Popunjena registaciona prijava
5
Potvrda o registraciji
1
Kopija lične karte ili ovjerena kopija pasoša

Za registraciju preduzetnika potrebna je kopija lične karte ili ovjerena kopija pasoša, ukoliko je preduzetnik stranac.

2
Uplata administrativne takse za registraciju

Administrativna taksa za registraciju u iznosu od 10 eura uplaćuje se na žiro-račun Uprave prihoda i carina, broj: 832 - 3161 - 26

3
Uplata administrativne takse za objavu oglasa

Administrativna taksa u iznosu od 12 eura za objavu oglasa u "Službenom listu Crne Gore” uplaćuje se na žiro račun: 520-941100-57

4
Popunjena registaciona prijava

Popunite registracionu prijavu koja se dobija od CRPS-a. Obrazac je u nastavku.

5
Potvrda o registraciji

Prilikom predaje dokumentacije dobija se potvrda sa brojem rješenja sa kojim se uz identifikacioni dokumenat podiže potvrda o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Na sajtu www.crps.me sa brojem potvrde možete provjeriti da li je registracija završena.

Ne zaboravite da nakon prijema potvrde o registraciji uradite i sljedeće:

  • Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta)
  • Otvaranje računa u Banci
  • Prijava radnika u Upravi prihoda i carina