Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31. 12. 2024. / 12.00 h
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 20.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

20.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Podsticanje konkurentnosti pravnih lica u Crnoj Gori kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu, kao i fizičkih lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju pronalaska, poput ispitivanja u laboratorijskim uslovima, izradi prototipa i daljim fazama razvoja pronalaska koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu na domaće ili međunarodno tržište

Ko može da se prijavi?

Na Javni poziv mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i fizička lica državljani Crne Gore koja su tokom 2024. godine zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili koja su podnijela prijavu EPO/WIPO i/ili dobila pozitivan odgovor da je prijava prihvatljiva za ispitivanje tokom 2024.godine.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prihvatljivi troškovi za razvoj pronalaska:

• Troškovi nabavke ili zakupa opreme koja je u neposrednoj vezi sa istraživanjem i razvojem;

• Troškovi nabavke materijala i bioloških sredstava koja se neposredno koriste za istraživanje i razvoj;

• Troškovi proizvodnje laboratorijskog prototipa ili izrade demonstracionog prototipa;

• Troškovi nabavke stručnih mišljenja, savjetodavnih usluga kao i prenosa posebnih znanja i vještina (know-how), pribavljenih za neposredne potrebe istraživanja i razvoja

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaVaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u elektronskom obliku putem portala www.programifonda.me

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pitanja i odgovori

Javni poziv za vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalska_2024

Nacrt ugovora - Patenti

Obrazac izjave za pomoci male vrijednosti (de minimis pomoci)

Vaučeri za patentnu zaštitu pronalaska_Izjava_Obrazac za finansijiski izvještaj

Vaučeri za patentnu zaštitu pronalaska_Izjava_Obrazac za narativni izvještaj

Vaučeri za patentnu zaštitu pronalaska_Izjava_Podnosioca_prijave_za_Izvještaj

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h
Inovativne djelatnosti

Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h