Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“

Otvoren
Tip podrške:  Sufinansiranje,  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 5.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

40.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa

Cilj ove programske linije je da se pruži ekspertska podrška u pripremi projektnih prijava, kako bi se pospješilo učešće crnogorskih institucija u izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“.

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do:

 • 5.000 eura ako se prijavio u svojstvu koordinatora projekta;
 • 1.000 eura ako se prijavio u svojstvu partnera na projektu.

Poziv je otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za ove namjene. Komisija za ocjenu prijava će se sastajati najmanje dva puta godišnje radi razmatranja i ocjene prijava (okvirno jun i novembar).

Ko može da se prijavi?

Podnosilac prijave mora biti ustanova/organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori.

Napomena: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21 i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sredstva se mogu iskoristiti isključivo za konsultantske / ekspertske usluge.

Kako da se prijavim?

Prijava za program je isključivo online.

Uslovi za prijavu su:

 • Predata projektna prijava za neki od poziva u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa u 2022. godini; i
 • Angažovano pravno ili fizičko lice koje obavlja konsultantske/ekspertske usluge za koje posjeduje potrebne reference.

Zavisno od vrste organizacije/ustanove Podnosioca prijave, potrebno je priložiti:  

 • Prijavni obrazac
 • Izvod iz CRPS-a ili licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti ili rješenje o registraciji NVO
 • Dokaz da je prijava predata za neki od poziva u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa u svojstvu koordinatora ili partnera na projektu u 2022. godini
 • Za pravna lica - dokaz o posjedovanju potrebnih ljudskih resursa za sprovođenje usluge (najmanje jedan zaposleni koji ima kapacitete za sprovođenje usluge što dokazuje prilaganjem CV-a i najmanje dvije reference za obavljanje usluge za iste namjene za zaposlenog)
 • Za fizička lica: CV konsultanta uz dokaz (najmanje dvije reference) o obavljanju usluga za iste namjene
 • Kopija Ugovora o djelu za fizička lica
 • Ugovor o konsultanstkim uslugama sa pravnim licem
 • Etička izjava
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“

Prijava za program je isključivo online.

Uslovi za prijavu su:

 • Predata projektna prijava za neki od poziva u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa u 2022. godini; i
 • Angažovano pravno ili fizičko lice koje obavlja konsultantske/ekspertske usluge za koje posjeduje potrebne reference.

Zavisno od vrste organizacije/ustanove Podnosioca prijave, potrebno je priložiti:  

 • Prijavni obrazac
 • Izvod iz CRPS-a ili licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti ili rješenje o registraciji NVO
 • Dokaz da je prijava predata za neki od poziva u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa u svojstvu koordinatora ili partnera na projektu u 2022. godini
 • Za pravna lica - dokaz o posjedovanju potrebnih ljudskih resursa za sprovođenje usluge (najmanje jedan zaposleni koji ima kapacitete za sprovođenje usluge što dokazuje prilaganjem CV-a i najmanje dvije reference za obavljanje usluge za iste namjene za zaposlenog)
 • Za fizička lica: CV konsultanta uz dokaz (najmanje dvije reference) o obavljanju usluga za iste namjene
 • Kopija Ugovora o djelu za fizička lica
 • Ugovor o konsultanstkim uslugama sa pravnim licem
 • Etička izjava

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta III: Podrška…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h
Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h