Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini

Zatvoren
Tip podrške:  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 30.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

150.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Predmet Konkursa je sufinansiranje projekata saradnje naučnoistraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvuu koordinatora ili partnera na EUREKA Network projektima. Cilj Konkursa je podsticanje malih i srednjih preduzeća i naučnoistraživačkih ustanova na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta.

Ko može da se prijavi?

Mala i srednja preduzeća i naučnoistraživačke ustanove (fakulteti, instituti, centri za istraživanje itd)

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Opravdani troškovi inovativnih programa kroz ovaj Konkurs su:

- naknade za rad lica angažovanih na inovativnom projektu;

- materijalni troškovi (srednja i sitna oprema, repromaterijal i sl);

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

Kako da se prijavim?

Konkursna dokumentacija je dostupna na online platformi www.inovacije.gov.me, preko koje se vrši prijavljivanje EUREKA projekata na ovaj Konkurs. Na platformi su dostupni i obrasci za izvještavanje.

Samo u slučaju tehničkih problema u radu, odnosno nefunkcionalnosti online platforme, prijavna dokumentacija (sa obaveznom naznakom konkursa na koji se odnosi) se može dostaviti i na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81 000 Podgorica.

Ukoliko se dostava vrši na adresu Ministarstva, fizički, prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj (2 primjerka) i elektronskoj formi (USB/CD sa kompletnom dokumentacijom, u PDF formatu). Prijavnu dokumentaciju čine:

1) Zahtjev za sufinansiranje EUREKA projekta;

2) Prijava predloga EUREKA projekta;

3) Biografije (Curriculum Vitae):

3.1) Biografija rukovodioca projekta,

3.2) Biografije članova projektnog tima;

4) Saglasnost rukovodioca ustanove/preduzeća za podnošenje prijave;

5) Izjava o usklađenosti sa uslovima Konkursa;

6) Sklopljeni ugovor o konzorcijumu partnera na projektu;

7) Originalni obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form popunjava koordinator projekta kao i partner/i na EUREKA SmartSimple platformi https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp); i

8) Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji).


Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini

Konkursna dokumentacija je dostupna na online platformi www.inovacije.gov.me, preko koje se vrši prijavljivanje EUREKA projekata na ovaj Konkurs. Na platformi su dostupni i obrasci za izvještavanje.

Samo u slučaju tehničkih problema u radu, odnosno nefunkcionalnosti online platforme, prijavna dokumentacija (sa obaveznom naznakom konkursa na koji se odnosi) se može dostaviti i na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81 000 Podgorica.

Ukoliko se dostava vrši na adresu Ministarstva, fizički, prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj (2 primjerka) i elektronskoj formi (USB/CD sa kompletnom dokumentacijom, u PDF formatu). Prijavnu dokumentaciju čine:

1) Zahtjev za sufinansiranje EUREKA projekta;

2) Prijava predloga EUREKA projekta;

3) Biografije (Curriculum Vitae):

3.1) Biografija rukovodioca projekta,

3.2) Biografije članova projektnog tima;

4) Saglasnost rukovodioca ustanove/preduzeća za podnošenje prijave;

5) Izjava o usklađenosti sa uslovima Konkursa;

6) Sklopljeni ugovor o konzorcijumu partnera na projektu;

7) Originalni obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form popunjava koordinator projekta kao i partner/i na EUREKA SmartSimple platformi https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp); i

8) Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji).


Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Konkurs Eureka 2023

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h