Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta

Ubrzo se zatvara:  31. 05. 2024. / 15.01 h
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 20.000 €   do 150.000 €

Udio u troškovima:

do

75%

Ukupan budžet:

2.000.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Podrška u okviru Programske linije za unapređenje proizvodnih kapaciteta usmjerena je na sufinansiranje nabavke nove opreme i/ili mašina uključenih u proces proizvodnje za obavljanje podržanih djelatnosti u okviru sektora C Klasifikacije djelatnosti, i to:

 • proizvodne opreme i/ili mašina,
 • transportno manipulativnih sredstava,
 • djelova i specijalizovanih alata za mašine;
 • opreme za unapređenje resursne efikasnosti i ekoloških aspekata u procesu proizvodnje (npr. sistemi za tretman otpadnih voda u industriji, oprema za reciklažu, sakupljanje i separaciju otpada).

Programska linija podrazumijeva da privredno društvo finansira 100% svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnešene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja odobrava refundacija dijela troškova, u visini do 75% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u iznosu ne manjem od 20.000,00 €, niti većem od 150.000,00€ za preduzeća koja obavljaju podržanu djelatnost u okviru sektora C Klasifikacije djelatnosti.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2023. godine;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2023. godinu u zakonski predviđenom roku (31.03.2023. godine) ili drugom zakonskom roku definisanom od strane Poreske uprave;
 • Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalonom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2023.godinu odnosno ZPO obrazac za 2024.godinu;
 • Imaju pozitivno finansijsko poslovanje u 2023.godini (osim za Programsku liniju – Vaučeri za žene i mlade);
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste opravdane troškove nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica) , ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Opravdani troškovi su troškovi nabavke osnovnih sredstava, koje će biti realizovani u periodu od jedne fiskalne godine odnosno ulaganje koje je nastalo u periodu od 1. januara do 31. oktobra 2024. godine, i to:

 • Pod proizvodnom opremom i/ili mašinama smatra se i softver samo ukoliko predstavlja integrisani dio opreme ili mašine i čiji su troškovi posebno iskazani na profakturi;
 • Pod transportno-manipulativnim sredstvima uključenim u proces proizvodnje smatraju se: viljuškari, kranovi, utovarivači-istovarivači, mašine za iskop, prenos i dizanje, mašine za transport, i sl.;
 • Djelovi za mašine i specijalizovani alati priznaju se samo ukoliko se kupuju zajedno sa mašinom i iskazani su na profakturi od istog dobavljača. Specijalizovani alati ne podrazumijevaju nabavku rezervnih djelova;
 • Pod opremom za unapređenje resursne efikasnosti i ekoloških aspekata u procesu proizvodnje smatraju se mašine, odnosno sredstva za tretman otpadnih voda, reciklažu, sakupljanje i separaciju otpada (staklo, plastika, drvo, gume, papir i karton, limenke, organski otpad, ulja, električni i elektronski otpad, otpadna ulja i maziva, jalovina) namijenjenih za profesionalnu upotrebu i neophodnih za realizaciju proizvodnog procesa/usluge. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedjeljivih mašina, samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proizvodni proces.

Troškovi montaže, instaliranja opreme i obuke mogu biti priznati ukoliko su iskazani na istoj profakturi izdatoj od dobavljača ili su uračunati u cjelokupni trošak nabavke opreme.

Dobavljač opreme može biti samo proizvođač opreme ili uvoznik/ovlašćeni distributer opreme. Ukoliko je oprema domaćeg porijekla mora biti nabavljena direktno od proizvođača. Oprema ne može biti nabavljena od fizičkog lica osim ako je prodavac opreme preduzetnik, ni od povezanih pravnih lica.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Dokument koji dokazuje obavljanje proizvodne djelatnosti (Sektor C)
 • Analiticka kartica ino kupaca za 2023.godinu (preduzeca koja su ostvarila izvoz) ili Izjava da preduzece ne ostvaruje izvozno poslovanje.
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca za nabavku opreme sa detaljnim opisom i troškovima.
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Dokument koji dokazuje obavljanje proizvodne djelatnosti (Sektor C)
 • Analiticka kartica ino kupaca za 2023.godinu (preduzeca koja su ostvarila izvoz) ili Izjava da preduzece ne ostvaruje izvozno poslovanje.
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca za nabavku opreme sa detaljnim opisom i troškovima.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program za unapredjenje konkurentnosti privrede za 2024

Slični programi

Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta III: Podrška…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h
Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h