Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podsticanje inovacione kulture

Zatvoren
Tip podrške:  Sufinansiranje,  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 2.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

20.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Cilj Programa za podsticanje inovacione kulture je utičemo na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja; doprinesemo prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji; razvijemo vještine mladih ljudi, potrebnih u procesu inovacija; afirmišemo kreativnost i inovativnost u obrazovanju i sticanju poslovnog iskustva; povežemo timove radi upotpunjavanja vještina i znanja potrebnih u procesu inovacija i slično. 

Stoga, aktivnosti koje će biti obuhvaćene programom trebalo bi da imaju jasno definisan cilj, program i rezultate, a u njihovoj realizaciji je poželjno da učestvuju organizacije iz Crne Gore u saradnji s partnerima iz razvijenijih inostranih inovacionih ekosistema.

Program nema ograničenja po pitanju tematskih oblasti - primjenjuje se bottom up pristup, odnosno odozdo prema gore, što znači da podnosioci prijava određuju tematsku oblast projekta.

Poziv je otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za ove namjene. Komisija za ocjenu prijava će se sastajati najmanje dva puta godišnje radi razmatranja i ocjene prijava (okvirno jun i novembar).

Ko može da se prijavi?

 • Ustanova/organizacija koja se prijavljuje na ovu tačku konkursa mora biti registrovana u Crnoj Gori;
 • Prije potpisivanja ugovora, Podnosilac prijave je obavezan da se upiše u Registar inovacione djelatnosti. 

Napomena: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21 i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

U opravdane troškove spadaju:

 • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
 • Materijalni troškovi;
 • Putni troškovi.

Kako da se prijavim?

Prijava za program je isključivo online.

Sadržaj prijave:

 • Prijavni formular
 • Obrazac saglasnosti rukovodioca ustanove za podnošenje prijave
 • Obrazac okvirnog finansijskog plana
 • Obrazac za biografiju rukovodioca programa
 • Obrazac za biografije članova tima
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećima Programska linija za podsticanje inovacione kulture

Prijava za program je isključivo online.

Sadržaj prijave:

 • Prijavni formular
 • Obrazac saglasnosti rukovodioca ustanove za podnošenje prijave
 • Obrazac okvirnog finansijskog plana
 • Obrazac za biografiju rukovodioca programa
 • Obrazac za biografije članova tima
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“