Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta II – realizacija aktivnosti kroz kreditni aranžman

Zatvoren
Tip podrške:  Kreditni aranžman

Iznos pojedinačne podrške:

od 4.500 €   do 10.000 €

Udio u troškovima:

do

10%

Ukupan budžet:

200.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D.

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas

Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije podrazumijeva realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Nabavka sistema za tretman otpadnih voda u industriji,
 • Nabavka mašina za reciklažu i opreme za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada,
 • Nabavka ekološki prihvatljivih materijala (sirovina) i otpada, koji omogućavaju cirkulaciju resursa (princip kaskadiranja) i mogu rezultirati održivoj višenamjenskoj upotrebi proizvoda.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2022. godine;
 • Da se šifra osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS nalazi na listi Anex 1 - Spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2022. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2023. godinu;
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Podrška namijenjena Programskom linijom odnosi se na sufinansiranje dijela troškova sljedećih aktivnosti:

Nabavka sistema za tretman otpadnih voda u industriji:

 • sufinansiranje nabavke sistema za tretman otpadnih voda iz individualnih izvora, koji nemaju pristup centralnom sistemu kanalizacije i izgradnja vodopropusnih jama;
 • sufinansiranje primjene i nabavke modularnih postrojenja i bioreaktora za prečišćavanje otpadnih voda;
 • sufinansiranje sistema za tretman otpadnih voda u skladu sa EN 12566-3 normom i operativnim procedurama koje prate efikasnost prečišćavanja sa ciljem ponovne upotrebe u proizvodnom procesu.

Nabavka mašina za reciklažu i opreme za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada:

 • Sufinansiranje nabavke novih mašina za recikliranje papira i plastike, koje kao rezultat imaju stvaranje sirovine za nove proizvode;
 • Sufinansiranje nabavke nove opreme/kontejnera za sakupljanje i razvrstavanje sledećih vrsta komunalnog otpada: papir i karton, staklo, metal i plastika;
 • Sufinansiranje nabavke namjenske ambalaže za otpadna/jestiva ulja i masti.

Nabavka ekološki prihvatljivih materijala (sirovina) i otpada, koji omogućavaju cirkulaciju resursa (princip kaskadiranja) i mogu rezultirati održivoj višenamjenskoj upotrebi proizvoda.

Intenzitet podrške: Odobrava se finansiranje aktivnosti iz sredstava kredita kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. Privredni subjekti koji ispunjavaju opšte uslove Programske linije i koji realizuju kredit kod IRF CG A.D, mogu ostvariti pravo na bespovratnu podršku za pokriće dijela kreditnih sredstava (neotplaćenog iznosa glavnice) u maksimalnom iznosu i za aktivnosti kako je definisano i za Komponentu I, i to:

 • u iznosu do 15% vrijednosti realizovanog kredita, za kredite vrijednosti do 30.000,00€, a u maksimalnom iznosu do 4.500,00€.
 • do 10%, za kredite vrijednosti od 30.000,00€ do 100.000,00€, u maksimalnom iznosu do 10.000,00€.

Minimalan iznos kredita za koji se može aplicirati je 5.000,00€.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura pružaoca usluga za realizaciju/nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i tehničkom specifikacijom (potpisana i ovjerena)
 • Dokaz o postojećem stanju: dokument kojim se opisuje prethodno stanje, fotografije, kartice osnovnih sredstava na dan 31.12.2022.god. i sl
 • Izjava da na teritoriji Crne Gore ne postoji pružalac usluge/dobavljač opreme za realizaciju predložene aktivnosti (Popunjena elektronski na portalu)
 • Kopija upotrebnih dozvola/saglasnosti/rješenja nadležnog organa za zaštitu životne sredine (organa lokalne samouprave ili Agencije za zaštitu životne sredine) da li je za planiranu aktivnost predviđeno/potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu ili Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG" br.75/18), kao i drugim važećim zakonima koji definišu ovu oblast
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta II – realizacija aktivnosti kroz kreditni aranžman

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura pružaoca usluga za realizaciju/nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i tehničkom specifikacijom (potpisana i ovjerena)
 • Dokaz o postojećem stanju: dokument kojim se opisuje prethodno stanje, fotografije, kartice osnovnih sredstava na dan 31.12.2022.god. i sl
 • Izjava da na teritoriji Crne Gore ne postoji pružalac usluge/dobavljač opreme za realizaciju predložene aktivnosti (Popunjena elektronski na portalu)
 • Kopija upotrebnih dozvola/saglasnosti/rješenja nadležnog organa za zaštitu životne sredine (organa lokalne samouprave ili Agencije za zaštitu životne sredine) da li je za planiranu aktivnost predviđeno/potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu ili Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG" br.75/18), kao i drugim važećim zakonima koji definišu ovu oblast

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“