Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti

Ubrzo se zatvara:  31. 05. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Sufinansiranje,  Refundacija

Iznos pojedinačne podrške:

od 500 €   do 30.000 €

Udio u troškovima:

do

70%

Ukupan budžet:

300.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 2 podrška je namijenjena za sufinansiranje realizacije specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti.

Refundacija dijela troškova u visini do 70% za mikro i mala preduzeća, tj do 60% za srednja preduzeća iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 30.000,00 € bez PDV-a

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2023. godine;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2023. godinu u zakonski predviđenom roku (31.03.2023. godine) ili drugom zakonskom roku definisanom od strane Poreske uprave;
 • Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalonom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2023.godinu odnosno ZPO obrazac za 2024.godinu;
 • Imaju pozitivno finansijsko poslovanje u 2023.godini (osim za Programsku liniju – Vaučeri za žene i mlade);
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste opravdane troškove nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 1 podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova izrade i implementacije personalizovanih rješenja za digitalizaciju uz obavezu prenošenja vlasništva nad source code-om.

Podnosilac zahtjeva je u obavezi da, pored pružaoca usluga za izradu rješenja, o svom trošku, angažuje eksternog IT konsultanta (sa iskustvom u implementaciji softverskih rješenja i digitalizaciji). Angažovani IT konsultant je u obavezi da sačini dva izvještaja:

 • prije implementacije: koji će opisati opravdanost ulaganja i očekivanim rezultatima;
 • nakon implementacije: koji će opisati implementirano rješenje (njegove efekte i karakteristike).

Ukoliko se, na osnovu dostavljenog izvještaja konsultanta, ne odobri sufinansiranje predložene aktivnosti, Ministarstvo ekonomskog razvoja ne snosi odgovornost za nastale troškove angažovanja eksternog IT konsultanta.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.
 • Izvještaj eksternog konsultanta o opravdanosti aktivnosti, ovjeren od strane konsultanta, pružaoca usluga i aplikanta
 • CV eksternog konsultanta sa referencama
 • Lista referenci pružaoca usluga
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.
 • Izvještaj eksternog konsultanta o opravdanosti aktivnosti, ovjeren od strane konsultanta, pružaoca usluga i aplikanta
 • CV eksternog konsultanta sa referencama
 • Lista referenci pružaoca usluga

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program za unapredjenje konkurentnosti privrede za 2024

Slični programi

Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta III: Podrška…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h
Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta I - Integracija…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h