Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta I - Integracija poslovnih softvera i web rješenja

Ubrzo se zatvara:  31. 05. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 500 €   do 4.500 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

300.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 1 podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova integracije poslovnih softvera i web rješenja.

Refundacija dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.000,00 € bez PDV-a. Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 4.500,00 € bez PDV. Ova pomoć se dodjeljuje kao pomoć male vrijednosti (de minimis pomoći) u skladu sa Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. dec. 2013. godine. Uslov je da u poslednjih šest mjeseci do dana objavljivanja Javnog poziva nije bilo promjena u strukturi vlasništva. Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100% intenzitet maksimalne podrške iznosi do 70% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 4.000,00 €.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2023. godine;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2023. godinu u zakonski predviđenom roku (31.03.2023. godine) ili drugom zakonskom roku definisanom od strane Poreske uprave;
 • Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalonom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2023.godinu odnosno ZPO obrazac za 2024.godinu;
 • Imaju pozitivno finansijsko poslovanje u 2023.godini (osim za Programsku liniju – Vaučeri za žene i mlade);
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste opravdane troškove nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 1 podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova

 • Integracija poslovnih softvera za digitalizaciju poslovnih procesa (gotova softverska rješenja, ERP, DMS, CRM i slično).
 • Izrada web sajtova sa integrisanim aplikativnim rješenjima (web prodavnice i slično)

Za poslovne softvere koji su bazirani na mjesečnim pretplatama odobravaće se sufinansiranje iznosa godišnje pretplate (12 x mjesečna pretplata).

Uslov je da je poslovni softver proizveden u Crnoj Gori i da je pružalac usluga registrovao (deponovao) ili podnio zahtjev za registraciju autorskog prava na predmetni softver u Ministarstvu ekonomskog razvoja (dostaviti dokaz).

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta I - Integracija poslovnih softvera i web rješenja

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program za unapredjenje konkurentnosti privrede za 2024

Slični programi

Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta III: Podrška…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h
Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h