Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam

Zatvoren
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 8.000 €   do 100.000 €

Udio u troškovima:

do

50%

Ukupan budžet:

1.500.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Implementacijom ove programske linije biće olakšano obezbjeđivanje finansijskih sredstava za ulaganje u opremu velike vrijednosti za hotele i slične objekte, a samim tim i privredni subjekti koji do sada nisu bili u mogućnosti da ulažu u poslovne procese biće u mogućnosti da modernizuju, unaprijede ili u krajnjem slučaju prošire broj proizvoda i usluga koje plasiraju na tržište.

Programska linija za nabavku opremu velike vrijednosti za turizam je namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke nove opreme za primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i pripremanja hrane, pića i napitaka, shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 130/21 od 16.12.2021), i to za hotele i sličane objekte (turističko naselje, motel, pansion, eco lodge i wild beauty resort), a koji ne posluju po kondo i mješovitom modelu poslovanja.

U okviru investicije, pod opremom se podrazumijeva nova oprema kupljena od zvaničnih proizvođača opreme, uvoznika ili distributera opreme. Oprema ne može biti nabavljena od fizičkog lica, kao ni od trećeg lica koje čini povezano lice sa kupcem opreme. Ukoliko je oprema domaćeg porijekla, ista mora biti nabavljena direktno od proizvođača. Nabavljena oprema ne može biti otuđena, prodata, niti korišćena u svrhu trajnog izdavanja trećim licima u roku od 3 godina.

Programska linija podrazumijeva da privredno društvo finansira 100% svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnesene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma odobrava refundacija dijela troškova u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u iznosu ne manjem od 8.000,00€, niti veći od 40.000,00€ (vrijednost opreme se kreće u rasponu od 20.000€ do 100.000€, neto fakturisane vrijednosti), a 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u iznosu od 10.000,00€ do 50.000,00€ za privredna društva u vlasništvu žena, osoba starosti do 35 godina i privrednih društava iz manje razvijenih opština.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju mikro, mala i srednja preduzeća koja vrše ulaganja u primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i pripremanja hrane, pića i napitaka, shodno članu 72, stav 1, tačka 1, alineja 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 130/21 od 16.12.2021), i to hotele i slične objekte (turističko naselje, motel, pansion, eco lodge i wild beauty resort), a koji ne posluju po kondo i mješovitom modelu poslovanja.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Opravdani troškovi u okviru Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam podrazumijevaju troškove investicije za novu opremu u cilju opremanja hotela i sličnog smještaja u skladu sa standardima, Pravilnika o vrstama, minimalno - tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni list CG“, br.036/18).

Opravdani troškovi su troškovi nabavke nove opreme nastali kroz sopstveno ulaganje koje će biti realizovano u periodu od jedne fiskalne godine (fiskalna godina za investiciju podrazumijeva ulaganje koje je nastalo u periodu od 1. januara 2023. godine do zatvaranja javnog poziva).

Sredstva se ne mogu koristiti za:

 • iznajmljivanje opreme, mašina, i alata;
 • troškove koji se direktno odnose na proizvodnju i distribuciju opreme (troškovi izrade opreme, transportni troškovi, troškovi montaže, administracije), troškovi amortizacije;
 • troškove osiguranja, kursnih razlika, plaćanje zaostalih obaveza (kamata, poreza, taksi, rata za otplatu kredita i sl.), bankarski troškovi, komisiona plaćanja, slični troškovi koji se odnose na sprovođenje ugovora, i plaćanje provizija.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se putem arhive broj 2 Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, na adresi IV Proleterske broj 19.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se putem arhive broj 2 Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, na adresi IV Proleterske broj 19.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program za podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu za 2023. godinu

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h