Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti

Otvoren do: 30. 09. 2022. / 15.00 h
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 8.000 €   do 80.000 €

Udio u troškovima:

do

40%

Ukupan budžet:

1.000.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Implementacijom ove programske linije biće olakšano obezbijeđivanje finansijskih sredstava za ulaganje u opremu velike vrijednosti, a samim tim će i privredni subjekti koji do sada nisu bili u mogućnosti da ulažu u poslovne procese biti u mogućnosti da modernizuju, unaprijede ili u krajnjem slučaju prošire broj proizvoda i usluga koje plasiraju na tržište.

Predmet programske linije je nabavka:

 • nove opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti) direktno vezane za djelatnost privrednog društva;
 • polovne opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti), ne starija od 5 godina.

U okviru investicije, pod opremom se podrazumijeva oprema kupljena od zvaničnih proizvođača opreme, uvoznika ili distributera opreme. Oprema ne može biti nabavljena od fizičkog lica, kao ni od trećeg lica koje čini povezano lice sa kupcem opreme. Ukoliko je oprema domaćeg porijekla, ista mora biti nabavljena direktno od proizvođača. Nabavljena oprema ne može biti otuđena, prodata, niti korišćena u svrhu izdavanja trećim licima u roku od 5 godina.

U slučaju nabavke polovne opreme, Komisija, odnosno Ministarstvo ima pravo angažovanja procjenitelja vrijednosti opreme, i u skladu sa tim može da odbije zahtjev/zatraži korekciju iznosa predložene vrijednosti opreme.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 50% opravdanih troškova bez PDV-a, kao i u slučajevima kada je privredno društvo registrovano i obavlja djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100%, kada će se primjenjivati podrška koja uvažava regionalni aspekt i razvrstavanje jedinica JLS prema stepenu razvijenosti. To se odnosi na privredna društva iz sljedećih opština: Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Plav, Rožaje, Tuzi, Berane, Bijelo Polje, Šavnik Mojkovac, Kolašin, Plav, Plužine, Ulcinj, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koja zadovoljavaju sledeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2021. godine;
 • Da se šifra osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS nalazi na listi Anex 1 - Spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Opravdani troškovi u okviru Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti podrazumijevaju troškove investicije za opremu direktno vezane za osnovnu djelatnost privrednog društva, i to:

 • nove opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti), i
 • polovne opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti), ne starije od 5 godina.

Opravdani troškovi su troškovi nabavke opreme nastali kroz sopstveno ulaganje koje će biti realizovano u periodu od jedne fiskalne godine (fiskalna godina za investiciju podrazumijeva ulaganje koje je nastalo u periodu od 1. januara 2022. godine do zatvaranja javnog poziva).

Sredstva se ne mogu koristiti za:

 • iznajmljivanje opreme, mašina, i alata;
 • troškove koji se direktno odnose na proizvodnju i distribuciju opreme (troškovi izrade opreme, transportni troškovi, troškovi montaže, administracije), troškovi amortizacije;
 • troškove osiguranja, kursnih razlika, plaćanje zaostalih obaveza (kamata, poreza, taksi, rata za otplatu kredita i sl.), bankarski troškovi, komisiona plaćanja, slični troškovi koji se odnose na sprovođenje ugovora, i plaćanje provizija.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije korišćenjem digitalnog sertifikata

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Ponudu/profakturu/fakturu pružaoca usluga za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme sa detaljnim opisom i troškovima (potpisana i ovjerena)
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za nabavku opreme velike vrijednosti

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije korišćenjem digitalnog sertifikata

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Ponudu/profakturu/fakturu pružaoca usluga za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme sa detaljnim opisom i troškovima (potpisana i ovjerena)

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Više oblasti

Savjetodavna podrška za mala i srednja preduzeća - ASB program

Otvoren do: 31.12.2022 / 23:59 h