Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

od 50.000 €   do 200.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

1.000.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

Glavni cilj Programa za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP (u daljem tekstu: Program) je povećanje inovativnosti MMSP-a uvođenjem procesnih inovacija ili razvojem novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga ili tehnologija. Programom će se podržati projekti novoosnovanih i postojećih MMSP-a čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nijesu spremna za tržište, tj. ona čiji je tehnološki nivo razvoja projekta između TRL 5 i TRL 8 odnosno nalaze se u fazi eksperimentalnog razvoja.

Specifični ciljevi Programa koji se očekuju tri godine nakon završetka sprovođenja projekata su sljedeći:

a) Uvođenje novih ili poboljšanih proizvoda, usluga i tehnologija na tržište

b) Uvođenje novog ili značajnog poboljšanog načina obavljanja poslova

c) Jačanje kapaciteta osoblja MMSP-a za istraživanje, razvoj i inovacije

d) Unapređenje poslovanja novoosnovanih MMSP-a s naglaskom na upravljanje preduzećem

Ko može da se prijavi?

U okviru ovog Javnog poziva prihvatljivi podnosioci su:

a) Novoosnovana preduzeća

b) Mikro, mala i srednja postojeća preduzeća

Preduzeće mora biti osnovano najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

Potrebno je da preduzeća ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su MMSP-ovi u skladu sa definicijom u Prilogu 1. Uredbe GBER;
  • da su upisana u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore;
  • da su sa sjedištem na teritoriji Crne Gore;
  • da su ispunila sve obaveze redovnog plaćanja poreza i doprinosa;
  • da nijesu u pred-stečajnom, stečajnom, likvidacijskom postupku, da nijesu obustavila redovnu poslovnu aktivnost ili sl. u skladu s nacionalnim propisima;
  • da nijesu preduzeća u teškoćama prema GFI za 2022. godinu u skladu s članom 2. tačka 18. Uredbe (EU) br. 651/2014 (u slučaju novoosnovanih preduzeća osnovanih u godini u kojoj se podnosi projektna prijavu, čiji finansijski izvještaji još nijesu odobreni, dostavljaju se privremeni GFI iz kojih se mogu vidjeti poslovni događaji i bilansi MMSP-a.)

Podnosilac je u obavezi da bude upisan u Registar inovacione djelatnosti najkasnije 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o grantu. Registracija se vrši putem web portala: www.inovacije.gov.me.

Podnosioci prijava prijavljuju se pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nijesu prihvatljivi.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Maksimalan intenzitet pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć) koji se dodjeljuje u okviru ovog Javnog poziva je do 80% prihvatljivih troškova.

Preostali iznos sredstava, Podnosilac prijave dužan je da obezbijedi iz sopstvenih izvora.

Sufinansiranje može biti iz sopstvenih izvora ili osiguravanjem finansiranja na drugi način. Kao udio sopstvenog sufinansiranja, Podnosilac prijave ne može koristiti bespovratna sredstva iz javnih izvora, odnosno iz državnog budžeta i sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih izvora finansiranja.

Prihvatljivi direktni troškovi su:

1. Troškovi plata osoblja (bruto 2) zaposlenog kod podnosioca prijave i novozaposlenih koji će raditi na sprovođenju projekta. Bruto 2 godišnja plata je stvarna trenutna plata zajedno sa socijalnim doprinosima zaposlenih za koje se očekuje da će raditi na projektu. Ukupan iznos ovih troškova ne smije biti veći od 60% dodijeljenih bespovratnih sredstava.

2. Troškovi opreme i materijala u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekat. Pod stavku oprema spada oprema čija je jedinična vrijednost veća od 300,00 eura bez PDV-a. Troškovi opreme mogu biti najviše do 50% ukupnog iznosa koji se dodjeljuje iz Programa.

3. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta. Sitni inventar odnosi se za materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 300,00 EUR bez PDV-a. Ukupan iznos ovih troškova ne smije biti veći od 10% dodijeljenih bespovratnih sredstava.

4. Troškovi eksternih usluga. Ukupan iznos troška eksternih usluga ne smije biti veći od 20% dodijeljenih bespovratnih sredstava.

5. Troškovi osposobljavanja za novoosnovana preduzeća i postojeća preduzeća koji uključuju troškove putovanja, dnevnice i kotizacije. Ukupan iznos troška osposobljavanja za novoosnovana preduzeća i postojeća preduzeća ne smije biti veći od 10% dodijeljenih bespovratnih sredstava.

6. PDV na prihvatljive troškove za koje podnosilac ne može osigurati njegov povraćaj.

b) Indirektni troškovi nastali direktno kao posljedica sprovođenja projekta kod podnosioca obračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih direktnih troškova projekta.

Kako da se prijavim?

Da bi se prijavio na Javni poziv, Podnosilac prijave prvo mora da se registruje na portal Fonda putem linka www.programifonda.me. Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, Podnosilac prijave može podnijeti svoju Prijavu direktno na portalu.

Prijavom projektnog prijedloga podnosioci prihvataju, na zahtjev Fonda, pružanje osnovnih informacija o istraživanju i dopuna, a koje će se koristiti u svrhu evaluacije učinka ovog programa.

Program za za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP, zajedno sa ostalim dokumentima koji regulišu ovaj javni poziv, dostupan je na web stranici Fonda.

Potrebno je da projektna prijava sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac;

2. Finansijski plan;

3. Finansijsku projekciju za period od 5 godina;

4. Biografije članova projektnog tima;

5. Prezentaciju projekta za projekte koji uđu u drugi krug evaluacije;

6. Izjavu podnosioca prijave;

7. Izjavu o (ne)povratnosti PDV-a

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP

Da bi se prijavio na Javni poziv, Podnosilac prijave prvo mora da se registruje na portal Fonda putem linka www.programifonda.me. Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, Podnosilac prijave može podnijeti svoju Prijavu direktno na portalu.

Prijavom projektnog prijedloga podnosioci prihvataju, na zahtjev Fonda, pružanje osnovnih informacija o istraživanju i dopuna, a koje će se koristiti u svrhu evaluacije učinka ovog programa.

Program za za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP, zajedno sa ostalim dokumentima koji regulišu ovaj javni poziv, dostupan je na web stranici Fonda.

Potrebno je da projektna prijava sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac;

2. Finansijski plan;

3. Finansijsku projekciju za period od 5 godina;

4. Biografije članova projektnog tima;

5. Prezentaciju projekta za projekte koji uđu u drugi krug evaluacije;

6. Izjavu podnosioca prijave;

7. Izjavu o (ne)povratnosti PDV-a

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h