Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program porške razvoju preduzetništva mladih u Opštini Bijelo Polje

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 5.000 €

Udio u troškovima:

do

5%

Ukupan budžet:

100.000 €

Nadležna institucija:

Opština Bijelo Polje

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

Program je namijenjen nezaposlenim licima do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju.

Ciljevi poziva su usmjereni ka tome da se:

 • Podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,
 • podstiče razvoj intelektualnih usluga.


Ko može da se prijavi?

Nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, sa prebivalištem u Bijelom Polju, koja žele da pokrenu sopstveni biznis.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

U prihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

 • kupovinu mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan. U prihvatljive troškove ulaze i kupovina polovne opreme, ali samo u slučaju kada nova oprema prelazi vrijednost bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju,
 • kupovina i održavanje nove IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) opreme ukoliko je ista neophodna za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,
 • kupovinu i održavanje softvera ukoliko je isti neophodan za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,
 • knjigovotstvene usluge najviše za period trajanja projekta, ali iznost troškova mjesečno ne smije biti veći od 50,00 eura,
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izradu i održavanje Web stranice) u ukupnom iznosu najviše do deset posto prihvatljivih troškova,
 • nabavku sirovine i repromaterijala u skladu sa potrebama poslovanja. Ovi troškovi će biti prihvatljivi ukoliko direktno utiču na nesmetano poslovanje korisnika. Kupovina sirovina se može pokriti samo jednom, kao jednokratna kupovina početnih zaliha.


Kako da se prijavim?

Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje, sa naznakom za „Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenenih za mlade preduzetnike“

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram porške razvoju preduzetništva mladih u Opštini Bijelo Polje

Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje, sa naznakom za „Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenenih za mlade preduzetnike“

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h