Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program podrške razvoju preduzetništva mladih u 2023.godini

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

od 1.500 €   do 2.500 €

Udio u troškovima:

do

50%

Ukupan budžet:

6.000 €

Nadležna institucija:

Opština Kotor

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Podrška razvoju preduzetništva mladih za 2023. će se sprovoditi u 2 faze: organizovanje besplatne obuke na temu "Marketing plan" i dodijela bespovratnih sredstava u vidu tri granta za realizaciju tri najbolja marketing plana. Za prvu fazu mogu se prijaviti mladi do 30 godina starosti koji imaju svoj biznis registrovan u opštini Kotor, kao i mladi od 15-30 godina starosti iz Kotora koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine iz oblasti preduzetništva. Za drugu fazu mogu se prijaviti mladi koji su pohađali obuku u prvoj fazi i imaju registrovan biznis opštini Kotor.

Ko može da se prijavi?

Faza I:

Jednodnevna besplatna obuka na temu “Marketing plan” održaće se 23.11.2023. god. u terminu od 10:00 do 15:00 časova u multimedijalnoj sali KC “Nikola Đurković”.

Pravo učešća u obuci “Marketing plan” imaju sledeće dvije ciljne grupe:

- mladi do 30 godina starosti koji imaju registrovan biznis na teritoriji opštine Kotor i žele izraditi marketing plan kako bi unaprijedili svoje poslovanje i

- mladi od 15 do 30 godina starosti koji žive u Kotoru i koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine iz oblasti preduzetništva na temu “Marketing plan”.

Faza II:

Pravo prijave za bespovratna sredstva za realizaciju marketing plana imaju mladi koji zadovoljavaju sledeće uslove:

- pohađali su jednodnevnu obuku “Marketing plan” u Fazi I i

- imaju registrovan biznis na teritoriji opštine Kotor


Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Odobrena sredstva se mogu iskoristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova koji su nastali nakon potpisivanja Ugovora.

Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi ulaganja u:

- Izrada logotipa i branding;

- Izrada website-a i održavanje istoga (do 12 mjeseci);

- Zakup domena i hosting (do 12 mjeseci);

- Štampanje (vizit-karte, leci, promotivni materijal i sl.);

- Oglašavanje do 12 mjeseci (internet i društvene mreže, tv, radio, časopisi, dnevne novine, bilbordi…);

- Usluga kreiranja digitalnog sadržaja (fotografije, video zapisi…);

- Organizovanje promotivnih događaja

- Oprema (za fotografisanje, za snimanje, za uređenje izloga, svjetlosni uređaji, i sl.)

- Pakovanje/ambalažu;

- Učešće na sajmovima, izložbama i sl.

- Inoviranje proizvoda.

Finansijska podrška se ne može koristiti za sledeću namjenu:

- Za promociju aktivnosti koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje, npr.: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

- Za novčane kazne, troškove parničnog postupka;

- Za troškove nastale u periodu prije potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama;

- Troškovi po osnovu uvoza opreme;

- Za gotovinska plaćanja, u naturi i plaćanja putem robne razmjene;

- Za plaćanja za sopstvene usluge;

- Za nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Kako da se prijavim?

Mladi zainteresovani za obuku mogu se prijaviti elektronski, podnošenjem prijavnog obrasca - Prijava za obuku (Obrazac PO) i fotokopije lične karte na e-mail Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj: privreda@kotor.me zaključno sa 21.11.2023. god do 23:59h. Prijavni obrazac se može preuzeti na website-u Opštine Kotor www.kotor.me i u građanskom birou Opštine. Broj mjesta na obuci je ograničen. U fazi II zainteresovani mladi koji zadovoljavaju navedene uslove u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Za Komisiju za raspodjelu sredstava za podršku razvoju preduzetništva mladih u opštini Kotor za 2023. godinu” i naznakom podnosioca prijave na poleđini koverte, predaju na građanskom birou Opštine zaključno sa 30.11.2023. god. do 13:00h sledeća dokumenta:

- Popunjen obrazac “Marketing plan” (Obrazac MP)* i to jedna štampana i jedna el. verzija na CD-u ili USB-u;

- Rješenje o registraciji iz CRPS-a;

- Rješenje o PIB-u iz PJ Uprave prihoda i carina;

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnika/ce izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime preduzetnika/ce odnosno na ime društva po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana, na ime preduzetnika/ce odnosno društva;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih;

- Dokaz o broju ž.r. za preduzetnika/ce odnosno društva.


*Obrazac “Marketing plan” (Obrazac MP) se može preuzeti na website-u Opštine Kotor www.kotor.me. Neblagovremene i nepotpune prijave u Fazi II se neće razmatrati.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram podrške razvoju preduzetništva mladih u 2023.godini

Mladi zainteresovani za obuku mogu se prijaviti elektronski, podnošenjem prijavnog obrasca - Prijava za obuku (Obrazac PO) i fotokopije lične karte na e-mail Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj: privreda@kotor.me zaključno sa 21.11.2023. god do 23:59h. Prijavni obrazac se može preuzeti na website-u Opštine Kotor www.kotor.me i u građanskom birou Opštine. Broj mjesta na obuci je ograničen. U fazi II zainteresovani mladi koji zadovoljavaju navedene uslove u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Za Komisiju za raspodjelu sredstava za podršku razvoju preduzetništva mladih u opštini Kotor za 2023. godinu” i naznakom podnosioca prijave na poleđini koverte, predaju na građanskom birou Opštine zaključno sa 30.11.2023. god. do 13:00h sledeća dokumenta:

- Popunjen obrazac “Marketing plan” (Obrazac MP)* i to jedna štampana i jedna el. verzija na CD-u ili USB-u;

- Rješenje o registraciji iz CRPS-a;

- Rješenje o PIB-u iz PJ Uprave prihoda i carina;

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnika/ce izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime preduzetnika/ce odnosno na ime društva po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana, na ime preduzetnika/ce odnosno društva;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih;

- Dokaz o broju ž.r. za preduzetnika/ce odnosno društva.


*Obrazac “Marketing plan” (Obrazac MP) se može preuzeti na website-u Opštine Kotor www.kotor.me. Neblagovremene i nepotpune prijave u Fazi II se neće razmatrati.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Javni konkurs

Obrazac

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“