Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program inovacionih vaučera

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 8.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

100.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera, koji je raspisan na osnovu Programa inovacionih vaučera, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkom zajednicom razvijaju nove proizvode, usluge ili procese u cilju unapređenja njihove konkurentnosti na tržištu.

Cilj javnog poziva je da se privrednim društvima omogući pružanje stručne podrške od strane naučnoistraživačkih ustanova u vidu ugovorenih usluga za potrebe testiranja, ispitivanja, validacije, razvoja novih ili unapređenja postojećih proizvoda, kao i korišćenja ekspertskih tehničkih znanja za potrebe razvoja raznih inovativnih procesa.

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera sprovodi se kao otvoreni postupak, odnosno do utroška opredijeljenih sredstava. Prijave se obrađuju i odobravaju prema vremenskom redoslijedu prijema istih na portalu Fonda, te se istim redoslijedom i dodjeljuju vaučeri u zavisnosti od ishoda vrijednovanja prijava. Javni poziv je objavljen na sajtu Fonda

Kontakt telefon: +382 20 653 891

Ko može da se prijavi?

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkom zajednicom razvijaju nove proizvode, usluge ili procese u cilju unapređenja njihove konkurentnosti na tržištu.

Na Javni poziv mogu se prijaviti MMSP registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%.

Mogu se prijaviti i novoosnovana preduzeća koja prema podacima prikazanim u CRPS-u u trenutku razmatranja prijave za vaučere nijesu klasifikovana kao MMSP. U ovom slučaju, potrebno je dostaviti presječne finansijske iskaze – bilans stanja i bilans uspjeha od trenutka osnivanja preduzeća, pa zaključno sa posljednjim završenim mjesecom, kako bi se na osnovu istih utvrdilo da li preduzeće pripada segmentu MMSP. 

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Troškovi sljedećih usluga su prihvatljivi za podršku kroz ovaj program:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda).

Kako da se prijavim?

Prijava za vaučer podnosi se putem portala Fonda u elektronskom obliku. Prijave se obrađuju i odobravaju prema vremenskom redoslijedu prijema istih na portalu Fonda, te se istim redoslijedom i dodjeljuju vaučeri u zavisnosti od ishoda vrijednovanja prijava.

Prije nego što pristupi procesu prijave za vaučer, potrebno je da se Podnosilac prijave registruje na portal Fonda. Prijava se podnosi kao set dokumenata popunjenih u skladu sa uputstvima navedenim u Priručniku programa inovacionih vaučera i dokumentima za prijavu u okviru Javnog poziva. Prijava za inovacioni vaučer sastoji se iz tri dijela:

 • Prijavni obrazac za inovacioni vaučer popunjen i podnešen od strane Podnosioca prijave (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda)
 • Finansijska ponuda od strane Pružaoca usluge, koja se odnosi na predmet zahtjeva za pružanje naučnoistraživačke usluge (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda
 • Prihvatanje odredbi i uslova programa inovacionih vaučera (potvrđuje se na portalu Fonda)
Prijava za vaučer
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram inovacionih vaučera

Prijava za vaučer podnosi se putem portala Fonda u elektronskom obliku. Prijave se obrađuju i odobravaju prema vremenskom redoslijedu prijema istih na portalu Fonda, te se istim redoslijedom i dodjeljuju vaučeri u zavisnosti od ishoda vrijednovanja prijava.

Prije nego što pristupi procesu prijave za vaučer, potrebno je da se Podnosilac prijave registruje na portal Fonda. Prijava se podnosi kao set dokumenata popunjenih u skladu sa uputstvima navedenim u Priručniku programa inovacionih vaučera i dokumentima za prijavu u okviru Javnog poziva. Prijava za inovacioni vaučer sastoji se iz tri dijela:

 • Prijavni obrazac za inovacioni vaučer popunjen i podnešen od strane Podnosioca prijave (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda)
 • Finansijska ponuda od strane Pružaoca usluge, koja se odnosi na predmet zahtjeva za pružanje naučnoistraživačke usluge (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda
 • Prihvatanje odredbi i uslova programa inovacionih vaučera (potvrđuje se na portalu Fonda)

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Priručnik programa inovacionih vaučera

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“