Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podrška razvoju ženskog preduzetništva u Opštini Kotor

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 4.500 €

Udio u troškovima:

do

30%

Ukupan budžet:

15.000 €

Nadležna institucija:

Opština Kotor - Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena, povećanje zaposlenosti i socio-ekonomski razvoj društva u cjelini.

Ko može da se prijavi?

Preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa - osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica preduzeća, a koje/a tek pokreću biznis ili žele unaprijediti svoje poslovanje i imaju prebivalište/sjedište u Kotoru.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sredstva predviđena budžetom Opštine Kotor raspodjeljuju se za biznis planove koji su u skladu sa Strateškim planom razvoja Opštine Kotor za period 2020-2024. i Programom razvoja preduzetništva u Opštini Kotor za period 2021 - 2024, a koji: 

  • podstiču ekonomski razvoj opštine (započinjanje biznisa, povećanje zaposlenosti i kreiranje novih radnih mjesta, smanjenje sive ekonomije, povećanje životnog standarda, razvoj lokalne zajednice, osvajanje novih tržišta i povećanje konkurentnosti, kreiranje nove ponude, osnaživanje žena u biznisu itd);
  • podstiču razvoj turizma (naročito razvoj ruralnog turizma (pružanje usluga u seoskom domaćinstvu, etno sela,...), turistička valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, ...);
  • podstiču razvoj kreativnih industrija (tj. aktivnosti koje su bazirane na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu: zanati, arhitektura, umjetnost, dizajn, produkcija, mediji, izdavaštvo, razvoj software-a...);
  • podstiču razvoj startup-ova (inovativnih tehnoloških biznisa koji imaju potencijal brzog rasta i velikih dometa);
  • doprinose razvoju fizičke kulture i sporta i zdravih stilova života;
  • doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja, a posebno doprinose razvoju zelenog preduzetništva, kao i razvoju socijalnog preuzetništva;
  • doprinose inkluziji marginalizovanih grupa.

Kako da se prijavim?

Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor zaključno sa 01.03.2023. do 13 časova.


U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);

- Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.


U zatvorenoj koverti, preduzetnice koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);

- Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je krajnji obveznik PDV-a)

- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o uredno izmirenim obavezama na osnovu poreza i doprinosa ne starija od 30 dana, na lično ime preduzetnice;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.


U zatvorenoj koverti, društva koja započinju biznis prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);

- Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);

- Važeći Statut društva;

- Važeći karton deponovanih potpisa;

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa*;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.
* nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica


U zatvorenoj koverti, društva koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);

- Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);

- Važeći Statut društva;

- Važeći karton deponovanih potpisa;

- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim obavezama po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa* i na ime društva;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;

- Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o uredno izmirenim obavezama na osnovu poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana na ime nosioca biznisa* i na ime društva;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.
*nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodrška razvoju ženskog preduzetništva u Opštini Kotor

Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor zaključno sa 01.03.2023. do 13 časova.


U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);

- Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.


U zatvorenoj koverti, preduzetnice koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);

- Popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je krajnji obveznik PDV-a)

- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama na lično ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o uredno izmirenim obavezama na osnovu poreza i doprinosa ne starija od 30 dana, na lično ime preduzetnice;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.


U zatvorenoj koverti, društva koja započinju biznis prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);

- Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);

- Važeći Statut društva;

- Važeći karton deponovanih potpisa;

- Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje organa lokalne uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa*;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u.
* nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica


U zatvorenoj koverti, društva koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

- Prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);

- Popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);

- Ovjerenu kopiju lične karte nosioca biznisa*;

- Rješenje o upisu u CRPS;

- Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);

- Važeći Statut društva;

- Važeći karton deponovanih potpisa;

- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na lično ime nosioca biznisa* izdatu od strane Osnovnog suda;

- Uvjerenje od organa lokalne uprave o uredno izmirenim obavezama po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato na ime nosioca biznisa* i na ime društva;

- Pet štampanih i jednu el. verziju biznis plana na CD-u ili USB-u;

- Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu;

- Potvrdu Uprave prihoda i carina o uredno izmirenim obavezama na osnovu poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana na ime nosioca biznisa* i na ime društva;

- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih.
*nosioc biznisa je osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Obrazac 1a - Prijava na konkurs za preduzetnice

Obrazac 1b - Prijava na konkurs za doo

Obrazac 2 - Forma za biznis plan - Žensko preduzetništvo

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“