Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Zatvoren
Tip podrške:  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 10.000 €   do 20.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

50.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Predmet Konkursa je podrška aktivnostima koje se odnose na pripremu projektnih prijava za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa (Evropski savjet za inovacije, Evropski inovacioni sistemi i Evropski institut za inovacije i tehnologiju). Cilj Konkursa je podsticanje učešća crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije, kroz sufinansiranje pripremnih aktivnosti za podnošenje projektnih prijava.

Ko može da se prijavi?

Na Konkurs se mogu prijaviti ustanove/organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, koje pripadaju vrsti ustanove/organizacije koja je prihvatljiva kao podnosilac prijave (koordinator projekta, partner na projektu, pridruženi partner i sl.) prema kriterijumima određenog poziva u okviru Programa „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Ustanova/organizacija može ostvariti pravo na sufinansiranje aktivnosti u okviru ovog Konkursa po osnovu samo jedne prijave, osim u slučaju prijava za EIC Accelerator, gdje je prihvatljivo ostvariti pravo na sufinansiranje više od jedne aktivnosti, pod uslovom da aktivnosti pripadaju različitim fazama ovog poziva.

Dodatni uslovi za specifične segmente Programa:

• Evropski savjet za inovacije:

- Za Pathfinder (obavezno) i Transition (gdje je primjenjivo): Ugovor o konzorcijumu; i

- Za EIC Accelerator II faza: Dokaz o EU pozitivnoj ocjeni u I fazi.

• Evropski inovacioni ekosistemi:

- Ugovor o konzorcijumu.

• Evropski institute za inovacije i tehnologiju:

- Ugovor o konzorcijumu (gdje je primjenjivo).

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Iznos podrške po pojedinačnoj prijavi i opravdani troškovi:

• Za Evropski savjet za inovacije (European Innovation Council – EIC):

✓ Pathfinder – do 10.000 €:

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

✓ Transition – do 10.000 €:

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

✓ Accelerator:

I faza – do 10.000 €:

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

II faza – do 20.000 €:

- naknade za rad zaposlenih angažovanih na inovativnom projektu;

- troškovi novog zapošljavanja;

- materijalni troškovi (srednja i sitna oprema, repromaterijal i sl);

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

• Evropski inovacioni sistemi (European Innovation Ecosystems – EIE) – do 20.000 €:

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.

• Evropski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute for Innovation and Technology – EIT) – do 10.000 €:

- razvojne usluge ili troškovi razvoja;

- troškovi učešća na relevantnim događajima (kotizacije, prevoz, dnevnice i smještaj); i

- administrativni i režijski troškovi.


Kako da se prijavim?

Konkursna dokumentacija je dostupna na online platformi www.inovacije.gov.me, preko koje se vrši prijavljivanje na ovaj Konkurs.

Samo u slučaju tehničkih problema u radu, odnosno nefunkcionalnosti online platforme, prijavna dokumentacija (sa obaveznom naznakom konkursa na koji se odnosi!) se može dostaviti i na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81 000 Podgorica.

Ukoliko se dostava vrši na adresu Ministarstva, fizički, prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj (2 primjerka) i elektronskoj formi (USB/CD sa kompletnom dokumentacijom, u PDF formatu).

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaKonkurs Inovativna Evropa 2023

Konkursna dokumentacija je dostupna na online platformi www.inovacije.gov.me, preko koje se vrši prijavljivanje na ovaj Konkurs.

Samo u slučaju tehničkih problema u radu, odnosno nefunkcionalnosti online platforme, prijavna dokumentacija (sa obaveznom naznakom konkursa na koji se odnosi!) se može dostaviti i na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81 000 Podgorica.

Ukoliko se dostava vrši na adresu Ministarstva, fizički, prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj (2 primjerka) i elektronskoj formi (USB/CD sa kompletnom dokumentacijom, u PDF formatu).

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Više oblasti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Otvoren do: 02.09.2024 / 15:00 h