Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kolaborativni grantovi za inovacije

Otvoren do: 02. 09. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

od 50.000 €   do 200.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

1.000.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Programa kolaborativnih grantova za inovacije je dodjela bespovratnih sredstava MMSP-ovima koji sprovode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa u saradnji sa „organizacijama za istraživanje i širenje znanja“.

Glavni cilj Programa je da podstakne mikro, mala i srednja preduzeća da aktivno i smisleno sarađuju sa „organizacijama za istraživanje i širenje znanja” ili „istraživačkim organizacijama”.

Projektna sredstva se mogu koristiti za sufinansiranje faza tehnološkog razvoja između TRL 2 i TRL 8 na skali Nivoa tehnološke spremnosti (NTS). Projekti moraju biti povezani sa aktivnostima istraživanja i razvoja, odnosno moraju početi sa fazom industrijskog istraživanja, koje podrazumijeva planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju sticanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga, odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga (od TRL 2 ili TRL 3).

Ko može da se prijavi?

U okviru ovog Javnog poziva prihvatljivi podnosioci su mikro, mala i srednja preduzeća kao Podnosilac prijave i „organizacija za istraživanje i širenje znanja“ ili „istraživačka organizacija“, osnovana u Crnoj Gori kao Kopodnosilac prijave.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog Programa su:

- Aktivnosti istraživačkog projekta - izvođenje primijenjenih istraživanja;

- Novo zapošljavanje i angažman postojećeg osoblja unutar MMSP i/ili IO;

- Nabavka opreme i materijala;

- Jačanje kapaciteta MMSP-ova i istraživačkih organizacija za razvoj inovacija- aktivnosti edukacija, obuka, diseminacije rezultata cilju razvoja inovacije i promocije projekta u zemlji i/ili u inostranstvu, a mogu uključivati učešće na konferencijama, odlazak na teren u Crnoj Gori s ciljem prikupljanja materijala i podataka vezanih za istraživanje, pohađanje seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom ospobljavanju projektnog tima u istraživačko-razvojnim ili inovacionim vještinama;

- Prateće konsultantske usluge koje uključuju usluge koje su nužne za ostvarivanje ciljeva projekata odnosno prenos znanja, kao što su savjetovanja stručnjaka u znanjima i vještinama koje ne posjeduje projektni tim (npr. analize naučnih rezultata, savjetovanja o komercijalizaciji naučnog rezultata i sl.);

- Izrada prototipa u laboratorijskom okruženju;

- Demonstracija tehničke izvodljivosti;

- Analiza tržišta, izrada studije izvodljivosti (engl. feasibility study), Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

- Aktivnosti sprovođenja projekta

- Nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvodljivosti, validacija potpuno novih ili unaprijeđenih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga, ispitivanje i razvoj pilot-linija;

- Zaštita i upotreba intelektualne svojine i eksterne usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, proces, tehnologija, usluga);

- Prilagođavanje razvijenog proizvoda/usluge/tehnologije zahtjevima tržišta, a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadrži ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP), za koju je već iskazano inicijalno interesovanje tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaKolaborativni grantovi za inovacije

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Kolaborativni grantovi Q & A SECTION

Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije

Nacrt ugovora - Kolaborativni grantovi

Opsti uslovi ugovora

Procjena projektnih prijedloga u odnosu na administrativne kriterijume

PROGRAM KOLABORATIVNIH GRANTOVA ZA INOVACIJE

Smjernice za korisnike vezano za primjenu pravila o državnoj pomoći

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h