Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kolaborativni grantovi za inovacije

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 100.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

670.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Glavni cilj Programa kolaborativnih grantova za inovacije je da podstakne mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) da aktivno sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama (NIU) i/ili drugim MMSP na komercijalno usmjerenim inovativnim projektima u cilju stvaranja novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa.
Specifični ciljevi Programa su: Jačanje konkurentnosti crnogorskih MMSP sufinansiranjem razvoja inovativnih, tržišno orijentisanih proizvoda, usluga i tehnologija sa velikim potencijalom za komercijalizaciju i primjenu na tržištu; Podrška transferu inovativnih ideja iz NIU na tržište, kroz saradnju sa MMSP ili kroz otvaranje novih kompanija / spin-off kompanija u Crnoj Gori.

Ko može da se prijavi?

Javni poziv je otvoren za konzorcijum koji čine MMSP, osnovano kao pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori kao Glavni podnosilac prijave i licencirana naučnoistraživačka ustanova, osnovana u Crnoj Gori ili MMSP osnovano kao pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori kao Glavni kopodnosilac prijave.

Glavni podnosilac prijave je u obavezi da ispuni sljedeće uslove:

  • da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore;
  • da ima sjedište na teritoriji Crne Gore;
  • da ima pozitivne finansijske izvještaje za prethodne dvije finansijske godine, izuzev startapova osnovanih od 01.01.2021, koji su dužni da dostave pozitivan presječni finansijski izveštaj i završni, ukoliko posjeduju;
  • da je ispunio sve obaveze redovnog plaćanja poreza i doprinosa;
  • da nije u postupku stečaja ili likvidacije; i
  • da nije koristio finansijsku pomoć iz javnih nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja, ili donatorskih programa za iste aktivnosti obuhvaćene projektnom prijavom. Ukoliko je Glavni podnosilac prijave konkurisao za sredstva od drugih davalaca državne pomoći za iste opravdane troškove, potrebno je da dostavi izjavu u kojoj se navodi iznos i status ove podrške.

Glavni kopodnosilac prijave može biti licencirana NIU, koja je u Registru Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja ili MMSP osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, koje ispunjava iste uslove kao Glavni podnosilac prijave.

Međunarodne partnerske institucije mogu biti uključene u konzorcijum, ali ne mogu iskazivati svoje troškove i potraživati sredstva u okviru ovog Javnog poziva.

Konzorcijum može uključiti i druge subjekte u obliku kopodnosilaca. Prihvatljivi kopodnosioci su MMSP i/ili naučnoistraživačke ustanove, koje mogu biti formalni dio konzorcijuma, ali ne u ulozi Glavnog podnosioca prijave ili Glavnog kopodnosioca prijave.

U situacijama gde su svi drugi faktori isti, prioritet u evaluacionom procesu biće dat onim konzorcijumima koji uključuju NIU kao Glavnog kopodnosioca prijave ili Kopodnosioca prijave.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sljedeće kategorije troškova mogu biti finansirane u okviru ovog poziva:

1. Troškovi osoblja (ljudski resursi podnosioca prijave i drugo projektno osoblje koje se plaća direktno sa bankovnog računa projekta) - mogu uključivati sve poreze i doprinose za zaposlene koji rade na Projektu;

2. Troškovi opreme i materijala (nabavljaju se posebno za potrebe projekta; uključuju kupljenu opremu, troškove materijala, potrošnog materijala kao i iznajmljenu opremu, onlajn usluge i alate) – nije moguće kupiti remontovanu/polovnu opremu, iako se ista može iznajmiti za potrebe projekta;

3. Domaće ili međunarodne stručne/savjetodavne/konsultantske usluge za istraživanje i razvoj, savjetovanje o razvoju poslovanja, istraživanje tržišta - nije dozvoljen direktan marketing. Ova kategorija je ograničena do 20% ukupnog iznosa granta;

4. Troškovi zaštite i korišćenja intelektualne svojine (prijava patenta i povezani troškovi, sertifikacija, standardi, suštinsko ispitivanje patenta, itd.);

5. Operativni i režijski troškovi za potrebe projekta, npr. računovodstvene i pravne usluge, kancelarijski materijal - do 10% od ukupnog budžeta projekta.

Glavni podnosilac prijave ima pravo na sve navedene kategorije prihvatljivih troškova, dok ostali članovi konzorcijuma (Glavni kopodnosilac prijave i ostali kopodnosioci prijave) imaju pravo na prihvatljive troškove iz kategorije 1. i 2, u skladu sa gore navedenim.

Kako da se prijavim?

Da bi se prijavio na Javni poziv, Podnosilac prijave prvo mora da registruje nalog na portalu Fonda putem linka www.programifonda.me. Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, Podnosilac prijave može podnijeti svoju Prijavu direktno na portalu.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaKolaborativni grantovi za inovacije

Da bi se prijavio na Javni poziv, Podnosilac prijave prvo mora da registruje nalog na portalu Fonda putem linka www.programifonda.me. Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, Podnosilac prijave može podnijeti svoju Prijavu direktno na portalu.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Izjava podnosioca prijave za Kolaborativni program

Collaborative program Presentation

Collaborative program Business Plan

Collaborative program Project Budget

Collaborative program Financial Forecast

Project Summary

Prirucnik za Program Kolaborativnih grantova za inovacije

CGI-Application Content Checklist

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h