Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za početnike u biznisu

Zatvoren
Tip podrške:  Konsalting,  Edukacija

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D.

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koja zadovoljavaju sledeće uslove:

 • posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2021. godine.
 • Da se šifra osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS nalazi na listi Anex 1 - Spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva.

Koji je predmet podrške?

Predmet Programske linije je pružanje nefinansijske i finansijske podrške za osnivanje novih i unapređenje poslovanja postojećih preduzeća koja posluju kraće od godinu dana od dana apliciranja na Javni poziv.

Procedura Programske linije nalaže da se, kao rezultat saradnje sa Investiciono-razvojnim fondom za učešće u realizaciji programske linije potpiše Protokol o saradnji, kojim će se definisati procedure saradnje, potrebna dokumentacija, način prenosa sredstava po odobrenim prijavama za pokriće dijela odobrenih kreditnih sredstava (neotplaćene glavnice), izvještavanje o otplati kreditnih sredstava i druga pitanja od značaja za sprovođenje programske linije.

FINANSIJSKA PODRŠKA OBUHVATA:

Apliciranje za kreditnu podršku kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. kroz direktno finansiranje i obezbijeđenu bespovratnu podršku od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za privredne subjekte za koje IRF donese pozitivnu odluku o kreditiranju.

Za kreditnu podršku obezbijeđeni su sljedeći uslovi:

 • Iznos kredita: do 50.000,00€ (za registrovane preduzetnike do 30.000,00 €)
 • Kamatna stopa: 4,40 % na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna
 • Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)
 • Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se može aplicirati je 5.000,00 €.

Sredstva za dobijanje kreditne podrške obezbijeđena su kroz budžet Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D.

Posebni uslovi kreditiranja:

Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti u Crnoj Gori kamatna stopa iznosi 3,90 % na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

Ova programska linija nudi i nefinansijsku podršku koja obuhvata:

 • Organizovanje preduzetničkih ciklusa edukacije na teme koje su relevantne za otpočinjanje i dalje unapređenje biznisa (poresko zakonodavstvo, istraživanje tržišta, kanali prodaje i distribucije, pronalaženje kupaca na lokalnom i međunarodnom tržištu). Takođe, polaznici će imati priliku da se upoznaju i sa marketinškim aktivnostima, brendiranjem i korišćenjem socijalnih mreža u cilju poboljšanja rezultata poslovanja.
 • Tehničku podršku u vidu pružanja konsultantskih usluga za izradu biznis planova, kandidatima koji su ispunili uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom;
 • Obezbijeđen mentoring u trajanju od 25 sati mentorskog rada po završetku preduzetničkih ciklusa edukacije.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću (popunjava se elektronski)
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR obrazac);
 • Kopija lične karte osnivača privrednog subjekta;
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za početnike u biznisu

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću (popunjava se elektronski)
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR obrazac);
 • Kopija lične karte osnivača privrednog subjekta;

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…