Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima

Otvoren
Tip podrške:  Grant,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 7.500 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

30.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Cilj je da se putem ovog segmenta konkursa angažuju istaknuti profesionalci, naučnici, inovatori i/ili preduzetnici iz zemlje i svijeta, koji bi u strukturiranom obliku, za vrijeme kratkog, ali intenzivnog perioda edukacije (7-15 dana) mogli da doprinesu podizanju nivoa znanja i vještina mladih ljudi (studenata, mladih istraživača i profesionalaca). Programi treba da se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni obrazovni sistem još uvijek ne može da razvije potrebne vještine.

Prioritetne/tematske oblasti: u skladu sa strateškim dokumentima u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Poziv je otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za ove namjene. Komisija za ocjenu prijava će se sastajati najmanje dva puta godišnje radi razmatranja i ocjene prijava (okvirno jun i novembar).

Ko može da se prijavi?

 • Ustanova/organizacija koja se prijavljuje na ovu tačku konkursa mora biti registrovana u Crnoj Gori; 
 • Prije potpisivanja ugovora, Podnosilac prijave je obavezan da se upiše u Registar inovacione djelatnosti.

Napomena: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21 i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

 • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
 • Materijalni troškovi;
 • Putni troškovi.

Kako da se prijavim?

Prijava za program je isključivo online.

Prijava za realizaciju edukativnog programa treba da sadrži sljedeća dokumenta:

 • Prijavni obrazac
 • CV rukovodioca aktivnosti programa
 • CV svih predavača u okviru Programa
 • Saglasnost rukovodioca organizacije/ Nosioca aktivnosti na podnošenje prijave
 • Izjava partnera o namjeri učešća u projektu i odgovornosti koju preuzima
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji)
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost)
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima

Prijava za program je isključivo online.

Prijava za realizaciju edukativnog programa treba da sadrži sljedeća dokumenta:

 • Prijavni obrazac
 • CV rukovodioca aktivnosti programa
 • CV svih predavača u okviru Programa
 • Saglasnost rukovodioca organizacije/ Nosioca aktivnosti na podnošenje prijave
 • Izjava partnera o namjeri učešća u projektu i odgovornosti koju preuzima
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji)
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost)

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Više oblasti

Savjetodavna podrška za mala i srednja preduzeća - ASB program

Otvoren do: 31.12.2023 / 12:00 h