Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta III - Podrška pravilnom upravljanju otpadom kroz izbjegavanje nastanka otpada i reciklažu

Zatvoren
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 10.000 €

Udio u troškovima:

do

70%

Ukupan budžet:

200.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije pruža se podrška preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima u prečišćavanju otpadnih voda.

Komponenta III – Podrška pravilnom upravljanju otpadom kroz izbjegavanje nastanka otpada i reciklažu

Podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Sufinansiranje nabavke nove opreme za sakupljanje i razvrstavanje sledećih vrsta komunalnog otpada: papir i karton, staklo, metal i plastika;
 • Sufinansiranje nabavke ekoloških proizvoda i ambalaže;
 • Sufinansiranje nabavke ekološki prihvatljivih materijala (sirovine) za proizvodne procese koji rezultiraju višekratnim proizvodima koji su po svojim svojstvima i namjeni supstituti jednokratnim plastičnim proizvodima i ambalaži;
 • Sufinansiranje nabavke mašina za recikliranje papira i plastike, koje kao rezultat imaju sirovinu za nove proizvode ili nove proizvode;

Za privredne subjekte kojima u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti , intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a. U slučajevima kada je privredno društvo registrovano i obavlja djelatnost u nekoj od manje razvijenijih opština intenzitet maksimalne podrške će se uvećati za dodatnih 10% iznosa opravdanih troškova, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koja zadovoljavaju sledeće uslove:

 • posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2021. godine.
 • Da se šifra osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS nalazi na listi Anex 1 - Spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica) , ne mogu aplicirati sa oba privredna društva.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

  Sredstva opredijeljena Programskom linijom namijenjena za pokriće dijela troškova nabavke za Sufinansiranje nabavke ekoloških proizvoda i ambalaže u smislu ovog poziva smatraju se: proizvodi od prirodnih materijala koji ne ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje ljudi, poput proizvoda od papira i kartona, metala, drveta, keramike, platna i drugih prirodnih materijala, a čija svrha je smanjenje ili potpuna obustava upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda, poput: kesa, pribora za jelo (viljuške, noževi, kašike, štapići za jelo), tanjira, slamki, štapića za miješanje pića, posuda za hranu izrađene od plastike i ekspandiranog polistirena, uključujući posude za brzu hranu, posude za priloge izrađene od plastike i ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce; i čaše za napitke izrađene od plastike i ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce.

  Sredstva opredijeljena Programskom linijom namijenjena za pokriće dijela troškova nabavke za Sufinansiranje nabavke mašina za recikliranje papira i plastike, koje kao rezultat imaju sirovinu za nove proizvode ili nove proizvode podrazumijeva nabavku: mašina, odnosno sredstva za reciklažu papira i plastike, namijenjenih za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom djelatnosti privrednog društva neophodnih za realizaciju proizvodnog procesa. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedjeljivih mašina, samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proizvodni proces.

  Sufinansiranje nabavke mašina za recikliranje papira i plastike predviđa nabavku opreme starosti do 3 godine.

  Sredstva opredijeljena Programskom linijom namijenjena za Sufinansiranje nabavke opreme za pokriće dijela troškova nabavke za opreme za sakupljanje i razvrstavanje otpada od papira, kartona, stakla, metala i plastike podrazumijeva nabavku:

  • Plastičnih i metalnih posuda za separaciju otpada sa ili bez pedale i poklopca, zapremine do 360 litara;
  • Plastične i metalne posude za separaciju otpada zapremine do 50 litara;
  • Plastične i metalne kontejnere za separaciju otpada sa ili bez mehanizma za automatsko podizanje i pražnjenje, zapremine do 5 m3;
  • Metalne žičane kontejnere za papir i plastiku, zapremine do 5 m3.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Ponuda/profaktura pružaoca usluga za realizaciju/nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i tehničkom specifikacijom (potpisana i ovjerena);
 • Dokaz o postojećem stanju: dokument kojim se opisuje prethodno stanje, fotografije, kartice osnovnih sredstava na dan 31.12.2021.god. i sl;
 • Izjava da na teritoriji Crne Gore ne postoji pružalac usluge/dobavljač opreme za realizaciju predložene aktivnosti (Popunjena elektronski na portalu)
 • Kopija upotrebnih dozvola/saglasnosti/rješenja nadležnog organa za zaštitu životne sredine (organa lokalne samouprave ili Agencije za zaštitu životne sredine) da li je za planiranu aktivnost predviđeno/potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu ili Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG" br.75/18), kao i drugim važećim zakonima koji definišu ovu oblast.
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta III - Podrška pravilnom upravljanju otpadom kroz izbjegavanje nastanka otpada i reciklažu

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Ponuda/profaktura pružaoca usluga za realizaciju/nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i tehničkom specifikacijom (potpisana i ovjerena);
 • Dokaz o postojećem stanju: dokument kojim se opisuje prethodno stanje, fotografije, kartice osnovnih sredstava na dan 31.12.2021.god. i sl;
 • Izjava da na teritoriji Crne Gore ne postoji pružalac usluge/dobavljač opreme za realizaciju predložene aktivnosti (Popunjena elektronski na portalu)
 • Kopija upotrebnih dozvola/saglasnosti/rješenja nadležnog organa za zaštitu životne sredine (organa lokalne samouprave ili Agencije za zaštitu životne sredine) da li je za planiranu aktivnost predviđeno/potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu ili Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG" br.75/18), kao i drugim važećim zakonima koji definišu ovu oblast.

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Vaučeri za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2023 / 15:00 h
Inovativne djelatnosti

Programska linija za podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 15.06.2023 / 15:00 h